Relino Pipe Oy Ab
fin sve

Bekymmersfri och effektiv sanering av avloppsvattensystem

Den rörsaneringsprocess som Relino Pipe utför avancerar på följande sätt:

1. Kartläggning av objektet och offert


Relino Pipe Ab:s representant bekantar sig med objektet och kartlägger avloppsrörens totala längd, material, antal förgreningar samt rörens tillgänglighet. Därefter uppgörs en planering av arbetssätt och tidsåtgång för rörsaneringen utgående från besöket och från ritningar. Med stöd av nämnda information och planering ger vi en offert på rörsaneringen.

2. Tidtabell och information till lägenhetsboende


Efter att offerten godkänts planerar vi tidtabellen tillsammans med uppdragsgivaren och bestämmer datum för informationstillfälle riktat till lägenhetsboende samt vid vilken tidpunkt avloppsrörens sanering kan påbörjas.
Vid informationstillfället presenteras den preliminära tidtabellen och vi berättar också vad vi kommer att göra och på vilket sätt. Vi besvarar naturligtvis även uppkomna frågor och delar dessutom ut ett informationspaket angående saneringen till varje hushåll. Under hela rörsaneringen hålls de boende uppdaterade om arbetet.

Rörsanering – alla arbetsskeden följs upp med filmning.
Rörsanering – alla arbetsskeden följs upp med filmning.


3. Projektstart och information

Vid start av ett projekt hålls ett inledande möte och vid behov en bostadsrond. Vid en bostadsrond kartläggs behov av byte av wc-stolar och vattenlås och man kontrollerar även att brunnar och avloppsförgreningar är tillräckligt synliga för att man skall komma åt att arbeta i dessa. Under saneringsarbetet uppstår tidvis avbrott i användandet av avloppsrören och om dessa kommer berörda bostäder att informeras i god tid.

4. Arbete i lägenheter, sprutgjutning

Boende kan under saneringsprojektets gång bo kvar i sina lägenheter. Arbetet medför inget betydande avfall eller damm, men vi rekommenderar ändå att man lämnar lägenheten den dag arbetet utförs. Oljud och lukt från det material som används är de största olägenheterna arbetet medför.

Rörsanering med sprutgjutning.
Rörsanering med sprutgjutning.
Rörsanering – sprutgjutning sedd från kamera.
Rörsanering – sprutgjutning sedd från kamera.När vi kommer till en lägenhet, skyddar vi först ytor som bör skyddas och därefter tar vi loss wc-stolen och vattenlåsen från lavoar och diskho. Avloppsrören rengörs med ett slipverktyg, som får rost och gammalt ingrott material att lossna. När rören är rena och torra, sprutar vi på insidan en glasförstärkt polyesterplast 2-3 gånger. Denna plast bildar ett nytt, långlivat och självbärande rör, som är slitage- och kemikaliebeständigt. Arbetet i en lägenhet räcker oftast endast en arbetsdag. Vid arbetsdagens slut dokumenteras utfört arbete med filmning av rören samt ifyllande av en egenansvarsblankett.

5. Infodring/Strumpning


Vid infodring/strumpning monterar man i det gamla röret en filtstrumpa impregnerad med epoxyharts. När strumpan torkar, bildar den ett nytt slitage- och kemikaliebeständigt rör inuti det gamla. Vid behov monteras fabrikstillverkade grenstycken i rörförgreningarna och det är också möjligt att montera nya insertbrunnar i plast i de ursprungliga golvbrunnarna.

6. Projektets slutförande


När rörsaneringen/linjesaneringen är slutförd, ges varje hushåll ett svarskuvert innehållande en kundresponsblankett. Med hjälp av svaren vet vi, vad vi har lyckats med och vad vi kan göra ännu bättre. Uppdragsgivaren får för aktuellt objekt en överlåtelsepärm, där all väsentlig information finns antecknad rörande gjorda saneringar, bl.a. filmningar, egenansvarsmaterial samt användarinstruktioner.

Rörsanering – dokumentering garanterar kvalitet.
Rörsanering – dokumentering garanterar kvalitet.
Rörsanering – vid projektets avslutande ges en överlåtelsepärm.
Rörsanering – vid projektets avslutande ges en överlåtelsepärm.

Rörsanering
Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss