Relino Pipe Oy Ab
fin sve

Relino Pipes kvalitetssystem och miljöcertifikat

Vi vill erbjuda våra kunder marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga rörsaneringsalternativ. Därför styrs hela vår verksamhet av kvalitet. Vi utför alla arbeten i enlighet med de instruktioner som finns i vår kvalitetshandbok och vi dokumenterar varje arbetsskede. De material som används i arbetet är de bästa i branschen.

Kvalitativ strumpning Tyska Trelleborgfabrikens strumpmaterial och grenförstärkningar. (DIBt) har testat produkten och konstaterat en hållbarhet på minst 50 år. Vidare har produkten även beviljats certifikat av Eurofins Export Service Oy (tidigare VTT).

Kvalitativ sprutgjutning Baltoflake Ecolife-sprutgjutningsmassa är norska Jotun-fabrikens produkt som används över hela världen, där kemikalieresistens och hållbarhet fordras. Produkten har beviljats certifikat av VTT. Enligt SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som har testat produkten, är hållbarheten minst 50 år.

Kvalitativ insertbrunn Vi levererar också fabrikstillverkade golvbrunnar (VTT-godkända), som monteras inuti befintliga brunnar.


Certifikat


Som enda företag i branschen har vi erhållit tre certifikat gällande hela vår verksamhet. Dessa certifikat garanterar kvalitet i arbetsprocessen, från början till slut. Alla våra anställda har fortbildats i att agera enligt vår kvalitetshandbok, som ligger till grund för certifikaten. Företagets hela personal satsar tillsammans med samarbetspartners på en kontinuerlig utveckling och vi ser till att vår verksamhet och handbok alltid är åtminstone up-to-date och kanske till och med föregångare inom branschen.

  • kvalitetssystem ISO 9001
  • miljöcertifikat ISO 14001
  • arbetshälso- och arbetarskydd ISO 45001
ISO 9001


Relino Pipe Oy har beviljats ISO 9001-certifikat för sanering av rör med strumpning eller sprutgjutning, marknadsföring, försäljning och förverkligande. Alla arbetstagare är fortbildade i att arbeta utgående ifrån vår kvalitetshandbok, som ligger till grund för certifikatet.


ISO 14001


Med hjälp av detta certifikat tar vi hänsyn till miljön i all vår verksamhet. Alla anställda är fortbildade i att arbeta utgående ifrån vår kvalitetshandbok med miljöaspekten som grund.


ISO 45001


Med hjälp av arbetshälsovård och arbetarskydd kan organisationen hantera TTT-risker och förbättra verksamheten. Systemet ger helhet och målsättning i samband med skötsel av arbetarskyddsfrågor i vår dagliga verksamhet.
Tre kvalitetsfaktorer
Kvalitetssäkring


För oss är det allra viktigaste verksamhetens kvalitet, från första kontakten till det avslutande mötet. Därför utför vi allt vårt arbete i enlighet med kvalitetshandbokens anvisningar. Läs mera

Arbetet utför i enlighet med kvalitetshandbokens anvisningar. För varje objekt har våra anställda en egenansvarsblankett, där alla utförda arbeten antecknas. Vidare filmas objektet och sparas på en DVD-skiva. Eventuella extra arbeten antecknas på en särskild blankett; utfört arbete, tidsåtgång, material samt kvittering av den godkännande/beställande kunden. Efter att arbetet slutförts ber vi om en skriftlig kundrespons från lägenhetsboende, disponent eller andra eventuella beställare. Vid mottagningsgranskningen överlåter vi åt kunden ett garantibevis, en DVD-skiva samt ett skriftligt material om utförda arbeten. Relino Pipe Oy sparar kopior av alla dokument.


Miljön


Miljöhänsyn är viktig för alla våra anställda och därför är de alla skolade enligt denna princip. Läs mera

Verksamhetens kvalitet från första kontakt till det avslutande mötet samt miljöhänsyn är viktiga aspekter för alla våra anställda och de är alla skolade enligt dessa principer. Vår personal har fått skolning i såväl hantering av hårdplast som brandsäkerhet. I relining (nyinfodring) använder vi glasförstärkt polyester, Jotun Baltoflake Ecolife, som är ett starkt och motståndskraftigt material och därför lämpar sig väl för allt det slitage en avloppsledning utsätts för. Den arbetsmetod vi har utvecklat är fri från farligt överloppsmaterial och hårdplasten sorteras som brännbart material utan klassificering och kan därför avlämnas vid vilken avfallsstation som helst.

Vi understöder giftfritt byggande och vi använder inga kemikalier, vars värden överstiger de av myndigheterna givna gränsvärdena. Vårt arbetssätt är anpassat efter de krav som fastighetsägarna ställer på byggföretag, när dessa utför arbeten i bostäder eller kontor. Vi är bundna till och lyhörda för de krav som uppkommer i denna typ av arbetsuppgifter i fastigheter. Alla våra anställda är skolade till att bemöta de boende med ett öppet och vänligt sinne.

Ibland kan det vara nödvändigt att vid en badrumsrenovering byta golvbrunn och avloppsledningar på traditionellt sätt. I dylikt fall sprutgjuter vi lodräta ledningar ända fram till wc-ledningen och från grenen monterar vi nya plaströr. På detta sätt undviker vi att riva upp golvet och även möjlig asbest, som tidigare användes för att skydda avloppsledningar.

Giftfritt byggande har i Sverige förverkligats genom ett projekt med Fastighetsägarna, Sabo, Riksbyggen, HSB, Svenska Kommunförbundet, Statens Fastighetsverk, Villaägarnas Förbund, Hyresgästföreningen och Vägverket. Syftet med projektet är att göra upp en lista över de tio värsta ämnen, som har en eller flera för människan skadliga egenskaper. Genom att använda bästa möjliga alternativ och genom att hålla oss under givna gränsvärden, tar vi ett steg mot en giftfri miljö, som är en av Sveriges regerings målsättningar på väg mot ett hållbart samhälle. Relino Pipe Oy i Finland verkar enligt dessa krav och målsättningar.


Produkterna


Kvalitativa produkter garanterar en kvalitativ renovering. Vi väljer Jotun Baltoflake Ecolife och Trelleborgs strumpningsmaterial. Läs mera

Jotun Baltoflake Ecolife
Jotun Baltoflake Ecolife-produkter används för rörsanering i många olika länder och är marknadsledande inom branschen.

Ladda ned broschyr

Trelleborg-strumpningsmaterial
Vid strumpning väljer vi Trelleborg-strumpningsmaterial. Globalt sett är tyska Trelleborg marknadsledande, när det gäller strumpningsmaterial och erbjuder med sina produkter hållbara lösningar även för de mest krävande objekt.

Läs meraHur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss